Ընդհանուր պայմաններ և դրույթներ

Մուտք գործելով Կայք, օգտագործելով Կայքի ցանկացած ծառայություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն՝ ամբողջությամբ կամ դրա մի մասը Դուք, որպես օգտագործող (այսուհետ նաև՝ Օգտագործող) հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև Կայքում հրապարակված Ընկերության կողմից Ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները, հրապարակային գործակալության (միջնորդավորման) պայմանագրի դրույթները (այսուհետ նաև՝ Պայմաններ կամ Պայմանագիր) և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք, անկախ նրանից՝ Դուք Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայությունների հաճախորդ եք, Կայքի գրանցված օգտագործող, թե՝ ուղղակի այցելու:

Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխել սույն Պայմանները: Պայմանների փոփոխության դեպքում Ընկերությունը կհրապարակի նորացված Պայմանները ինտերնետային Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ստուգել Պայմանների փոփոխությունները: Նոր պայմանները իրավական ուժ կունենան և կտարածվեն, դրանք Կայքում տեղադրելուց հետո ծագած պարտավորությունների վրա:

Համաձայնվելով Պայմաններին՝ Դուք հաստատում եք, որ Ձեր գտնվելու երկրի օրենքներով Դուք լրիվ գործունակ եք և իրավունք ունեք օգտվել Ծառայություններից:

Եթե Ձեր գտնվելու երկրի օրենքներով Դուք լրիվ գործունակ չեք և չեք կարող ինքնուրույն օգտվել Ծառայություններից, դրանցից օգտվելու համար Դուք պետք է ստանաք ձեր ծնողների կամ այլ իրավասու անձանց համաձայնությունը: Եթե Դուք ներկայացնում եք իրավաբանական անձ, ապա Դուք հավաստում եք, որ ունեք բոլոր իրավասությունները տրված իրավաբանական անձի կողմից և իրավաբանական անձի գտնվելու երկրի օրենքներով՝ օգտվելու Ծառայություններից: Համաձայնվելով սույն պայմաններին, Դուք ընդունում եք, որ Մենք չենք կարող ստուգել Ձեր տված տեղեկությունները և տվյալները, այս կետում տրված Ձեր հավաստումների իսկությունը, ուստի սույն կետի յուրաքանչյուր խախտման ամբողջական պատասխանատվությունը ընկնում է Ձեզ վրա:

 

 «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը»  իր հաճախորդներին մատուցում է ծառայություններ ուղղված օնլայն խանութներից ապրանքներ գնելու (այսուհետ նաև՝ Պատվեր), Պատվերները Հաճախորդին հասցնելու, ինչպես նաև Հաճախորդների կողմից հանձնված առաքանիները (այսուհետ նաև՝ Առաքանի կամ Պատվեր) մեկ հասցեից մյուսը հասցնելու հետ (այսուհետ նաև՝ Ծառայություններ):

Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայություններից ողջ ծավալով օգտվելու համար Դուք պարտավոր եք գրանցվել Կայքում և բացել Օգտագործողի հաշիվ (այսուհետ նաև՝ Օգտագործողի հաշիվ կամ Հաշիվ): Յուրաքանչյուր Օգտագործող կարող է ունենալ մեկ Հաշիվ: Օգտագործողներն իրավունք չունեն օգտագործել այլ Օգտագարծողի հաշիվը: Հաշիվը բացելիս Օգտագործողը պարտավոր է ճշմարիտ ներկայացնել պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը: Օգտագործողներն իրենք են պատասխանատու իրենց Հաշվի մուտքի տվյալների պահպանման համար և իրենք են կրում իրենց Հաշվով կատարվող գործառնությունների/գործողությունների համար պատասխանատվություն: Օգտագործողը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը, եթե վստահ է, որ իր Հաշիվ եղել է չթույլատրված մուտք: Նման դեպքում Ընկերությունը իրավունք ունի անմիջապես արգելափակել Հաշիվը՝ մինչև հանգամանքների ամբողջական պարզումը:       

 

 

Գաղտնիություն

Դուք կարող եք այցելել Կայք առանց գրանցվելու, սակայն Կայքի և Ընկերության ամբողջական ծառայություններից օգտվելու համար Դուք պարտավոր եք գրանցվել Կայքում: Անձնական տեղեկությունները հավաքագրվում են (ստացվում են) միայն այն ժամանակ, երբ Դուք դրանք տրամադրում եք: Գրանցվելիս Դուք պետք է տրամադրեք Ձեր անունը, հասցեն, էլ. փոստի հասցեն և կոնտակտային տվյալները: Երբ Դուք օգտվում եք Կայքից, Մենք կարող ենք ստանալ տեղեկություններ նաև այլ եղանակներով: Մեր սերվերները Ձեր մասին ստանում և հավաքում են այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի անվանումը, համակարգչի տեսակը, տեխնիկական տվյալներ օգտատերերի վերաբերյալ և Կայքի հետ կապ հաստատելու միջոցները, ինչպիսիք են օպերացիոն համակարգի տեսակը, ինտերնետային ծառայություն տրամադրող կազմակերպության անունը և այլ համանման տեղեկություններ: Այս տեղեկությունները օգնում են մեզ տեղյակ լինել և հասկանալ oգտագործողների վարքագիծն ու միտումները: Մենք նաև ստանում ենք տեղեկություններ Կայքում Ձեր գործունեության վերաբերյալ: Այդ տեղեկությունները թույլ են տալիս առաջարկել Ձեզ ավելի հարմարեցված և Ձեր կողմից ավելի գերադասելի Ծառայություններ: Ձեր գրանցման պահին մենք ստանում ենք Ձեր տրամադրած տեղեկությունը, օրինակ Ձեր էլ. հասցեն, գաղտնաբառը և այլն: Ընկերությունը կարող է նաև ստանալ լրացուցիչ տեղեկություն Ձեր մասին այլ հաճախորդների բողոքների կամ մեր սպասարկման կենտրոնի միջոցով կամ տեղեկատվության այլ աղբյուրներից:

Ընկերությունը ձեռնարկում է պատշաճ էլեկտրոնային, ֆիզիկական և այլ անվտանգության միջոցներ անօրինական մուտքից, փոփոխումից կամ հրապարակումից Ձեր անձնական տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովելու համար: Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները պահվում են ապահով սերվերների տվյալների բազայում: Մենք գաղտնաբառերով պաշտպանում ենք Ձեր տրամադրած անձնական տեղեկություններ պարունակող Ընկերության ցանկացած էջ: Ընկերությունը երբեք չի խնդրի նշել Ձեր գաղտանաբառը հեռախոսազանգի կամ էլ. հասցեի միջոցով: Ձեր անձնական տվյալները չենք տրամադրի երրորդ անձանց, առանց Ձեր համաձայնության, բացառությամբ Օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի (իրավապահ և պետական մարմինների իրենց իրավասության սահմաններում կատարված հարցումներ, դատական հարցումներ և այլն): Մեր կողմից Ձեր տվյալները կարող են հասանելի դարձվել միայն մեզ հետ փոխկապակցված անձանց, այն դեպքերում, երբ այդ տվյալները անհրաժեշտ են Ձեզ մատուցվող ծառայությունները իրականացնելու և դրանց որակը բարելավելու համար: Մենք համագործակցում ենք այլ կազմակերպությունների և/կամ անհատների հետ Ձեր Ծառայությունները պատշաճ մատուցելու նպատակով, ինչպես օրինակ. պատվերների ընդունում, տվյալների բազայի վերլուծություն, մարքեթինգային աջակցության մատուցում, բանկային քարտերով վճարումների իրականացման կատարում և քլիրինգ, հաճախորդների սպասարկում: Վերոնշյալ անձինք ստանում են անհրաժեշտ տվյալներին հասանելիություն իրենց կողմից նշված գործառնությունների իրականացման նպատակով և իրավունք չունեն օգտագործել նույն տեղեկատվությունը այլ նպատակներով:

Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր տրամադրած տեղեկությունը`

 

 

Պատվերների ընդունման և հասցեավորման կարգը

Իրենց բնույթով առաքման համար ընդունված Պատվերները դասվում են երկու դասի` ներքին և միջազգային:

Ներքին Պատվերներով առաքվում են ներդրվածքներ, որոնց առաքումը տվյալ երկրի տարածքում արգելված չէ:

Միջազգային Պատվերներով առաքվում են ներդրվածքներ, որոնք արգելված չեն`

ներմուծել որևէ երկրի տարածք.

արտահանել որևէ երկրի տարածքից և ներմուծել նշանակման երկիր:

«ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» իրավունք ունի հրաժարվելու այն Պատվերի ընդունումից, որը չունի համապատասխան փաթեթավորում կամ ձևակերպում:

Անկախ ամեն ինչից Ընկերությունը չի տեղափոխում.

այլ ապրանքներ, որոնք արգելվում են բեռնափոխադրման համար միջազգային, տեղական, միջպետական օրենքներով և նորմատիվներով, ինչպես նաև բեռնափոխադրող կազմակերպության ներքին ակտերով և կարգերով։

Պատվերները տեղափոխման են ընդունվում փաթեթավորված: Սակայն Ընկերությունը իրավունք է վերապահում ստուգել փաթեթավորված Պատվերի պարունակությունը` նրանում տեղափոխման համար արգելված ապրանքների առկայությունը բացառելու նպատակով:

Պատվերի փաթեթավորումը համարվում է միմիայն Ծառայությունից օգտվողի պարտականությունը: Ընկերությունը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում սխալ կամ թերի փաթեթավորման հետևանքով Պատվերին հասցրած վնասի համար:

«ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը» իրավունք է վերապահում վերափաթեթավորել Պատվերը, ապախմբավորել, խմբավորել՝ պահելով Պատվերի անվտանգության նորմերը և պահանջները։

Հաճախորդն ընդունում է, որ Պատվերի քաշը Պատվերի առաքման և ստացման վայրերում կարող է տարբերվել, բայց ոչ ավել քան 100 (մեկ հարյուր) գրամը, ինչի արդյունքում Պատվերի քաշը կկլորացվի 100 գրամի ճշտութամբ դեպի վերև, որը չի ազդում Պատվերի նախապես որոշված գնի վրա:

Յուրաքանչյուր Պատվեր պետք է հասցեագրված լինի` ունենալով ուղարկողի և ստացողի տվյալները: Հասցեի տվյալները գրվում են Պատվերի կամ ուղեկցող փաստաթղթի վրա:

Միջազգային Պատվերների վրա հասցեները գրվում են լատինական տառերով, արաբական թվերով: Թույլատրվում է ստացողի հասցեն գրել նշանակման երկրի լեզվով` այն պայմանով որ նշանակման երկրի անվանումը գրվի նաև հայերեն:

Դուք պարտավոր եք կրել մաքսային պահեստում Պատվերի պահպանման ծախսերը անձամբ, իսկ այն դեպքում, եթե դրանք կատարվել են «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կողմից, ապա հատուցել կատարված ծախսերը: Եթե Ձեր Պատվերը Ձեր գործողությունների կամ անգործության արդյունքում «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔ» Ընկերության կամ որևէ այլ պահեստում կմնա 30 օրից ավել, ապա 30-րդ օրը լրանալուց հետո յուրաքանչյուր օրվա համար Ձեզնից կգանձվի 500 ՀՀ դրամ: Դուք պարտավոր եք հատուցել նաև Ձեր անգործության կամ Ձեր կողմից Պատվերը ժամանակին մաքսային պահեստից չվերցնելու արդյունքում «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կատարած ծախսերն ու կրած վնասները: Ընկերության կամ գործընկերների արտերկրյա պահեստում Պատվերի պահառությունը արգելվում է և վաճառողից կամ առաքիչներից Պատվերը ստանալուն պես ձևակերպվում է բեռնափոխադրման նպատակով։

«ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» իրավունք ունի պատվերը՝ իր, կամ գործընկերոջ արտասահմանյան պահեստ հասնելուց 30 օր հետո ոչնչացնել, վաճառել կամ ցանկացած այլ կերպ տնօրինել, եթե Պատվերը 30 օրերի ընթացքում հնարավոր չի եղել նույնականացնել, պարունակում է արգելված ապրանքներ և/կամ, որոշ երկրների դեպքում, բացակայում են գնման փաստաթղթերը (ինվոյս)։ Դուք լիազորում եք «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔին» Ձեր անունով ստացված փոխադրման ոչ ենթակա կամ արգելված կամ փոխադրման սահմանափակում ունեցող և/կամ առանց գնման փաստաթղթերի (ինվոյս) Պատվերները ոչնչացնել և հրաժարվում եք այդ Պատվերների կապակցությամբ   «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» նկատմամբ որևէ պահանջից։      

Ընկերությունը Ծառայությունը «ցպահանջ» կամ փոստային բաժանորդային արկղի հասցեով չի մատուցում:

Պայմանագրային հաճախորդներին սուրհանդակային առաքման ժամանակ լրացվում է ձևաթուղթ, որը ստորագրում է ուղարկողը կամ նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչը: Սուրհանդակը հաստատում է ընդունված Պատվերի քանակը: Լիազոր անձ է համարվում յուրաքանչյուր անձ, որը Պատվերը փոխանցում է ուղարկողի կողմից: Ձևաթղթի մեկ օրինակը մնում է ուղարկողի մոտ:

Որոշ դեպքերում, որոնք կախված չեն Ընկերությունից, միջազգային Պատվերի համար լրացվող ձևաթուղթը կարող է ունենալ հատուկ բեռնային համար, որի միջոցով Հաճախորդը հնարավորություն ունի ինտերնետ ցանցի միջոցով հետևելու Պատվերի տեղափոխման ընթացքին, ընդհուպ մինչև նրա հասցեատիրոջը հանձնելու պահը: Այդ համարը նաև գրվում է Պատվերի յուրաքանչյուր կտորի վրա, ինչը թույլ է տալիս արագ վերականգնելու հասցեագրման տվյալները բեռնագրի կորստի դեպքում:

Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը, որ Ձեր անձնագրային տվյալները պահվեն և մշակվեն «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կողմից մաքսային ձևակերպումների իրականացման համար:

 

Ծառայությունների մատուցման վճարման կարգը

Ծառայությունների մատուցման համար վճարը ծառայություն ստացողից որոշվում է Պատվերների ընդունման ժամանակ գործող սակագներով, այնուհանդերձ եթե Պատվերի՝ մինչև բեռնափոխադրման հանձնումը ընկած ժամանակահատվածում ծառայության ինքնարժեքը բարձրացել է հինգ և ավելի տոկոսով, Ընկերությունն իրավունք է վերապահում միակողմանի վերանայել ծառայության արժեքը։

Հաճախորդը հասկանում և ընդունում է, որ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում Պատվերը ենթակա է մաքսազերծման, ինչի պարտականությունը կրում է Ստացողը: Ընդ որում Հաճախորդը ընդունում է, որ Պատվերի մաքսազերծման հետ կապված խորհրդատվություն «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը» չի իրականացնում: Հաճախորդի պարտականությունն է ինքնուրույն պարզել Պատվերի մաքսազերծման հավանականությունը: Հաճախորդը պարտավոր է իրականացնել օրենսդրությամբ նախատեսված մաքսազերծման և Պատվերը ստանալու համար բոլոր քայլերը: Այն դեպքում, եթե մաքսազերծման իրականացման ժամանակ Հաճախորդի անգործության հետևանքով «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը» կրում է վնասներ, ապա Հաճախորդը պարտավոր է հատուցել այդ վնասները: Այն դեպքում, եթե մաքսազերծման ենթակա Պատվերը հաճախորդի կողմից չի ընդունվում 30-օրյա ժամկետում, ապա Ընկերությունը իրավունք ունի կազմակերպել Պատվերի վերադարձը դեպի ուղարկողը, ինչի համար բոլոր ծախսերի պատասխանատվությունը կրում է ինքը։

Հայաստանի Հանրապետություն առաքվող Պատվերների համար, որոշ դեպքերում Պատվերների կամ փոխադրման գները կարող են նշվել ԱՄՆ դոլարով կամ այլ արտարժութով, սակայն վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով՝ վճարման օրվա դրությամբ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված արտարժույթի վաճառքի փոխարժեքով։

Հաճախորդը պատասխաատվություն է կրում «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» իր հաշվին մուտքագրված գումարների ծագման օրինականության համար։ Այն դեպքում, եթե երրորդ անձանց կողմից «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» կամ այլ կազմակերպության պահանջ է ներկայացվում մուտքագրված գումարների օրինականության կապակցությամբ կամ կատարվում է գումարի հարկադրական վերադարձ, Հաճախորդը պարտավոր է հատուցել «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կրած վնասները՝ հետգանձված գումարների չափով։ Մինչև վնասների հատուցումը «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն»  իրավունք ունի պահել և Ձեզ չհանձնել Ձեր Պատվերները։

Հաճախորդն ընդունում է, որ Ծառայությունների մատուցման ընթացքում կարող է ծագել լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտություն։ Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել լրացուցիչ Ծառայության մատուցման համար ծագած լրացուցիչ վճարը, որը սահմանվում է Ընկերության կողմից և կարող է տեղադրված լինել Ընկերության սպասարկման կետերում և կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» կամ որևէ այլ բաժնում։

Հաճախորդը պարտավորվում է մինչև Պատվերի ստանալը կամ առաքելը ամբողջությամբ վճարել Ծառայությունների մատուցման վճարը։ Մինչև Պատվերի ստանալը կամ առաքելը հաճախորդսը պարտավոր է զրոյացնել և մարել «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» հանդեպ ունեցած բոլոր պարտավորությունները՝ կապված կոնկրետ այդ կամ ցանկացած այլ Պատվերների հետ։ «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» իրավունք ունի պահել Պատվերը` ի ապահովումն իրեն հասանելիք վճարների, այդ թվում նաև այլ Ծառայությունների հետ կապված վճարների։ Հաճախորդը հասկանում և ընդունում է, որ իր հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելուց հետո, նշված դրամական միջոցները մուտքագրվելու օրվանից 5 (հինգ) տարվա ընթացքում դրանք չօգտագործելու դեպքում, այն դուրս է գրվելու Հաճախորդի հաշվից։   

 

 

Պատվերի հանձնման կարգը

 

Պատվերը տեղ է հասցվում ուղեկցող փաստաթղթի վրա նշված հասցեով և հանձնվում է Պատվերը ստացողին կամ նրա կողմից լիազորված անձին: Եթե Պատվերը հանձնվում է ստացողին «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» աշխատակցի կամ Ընկերության հետ համագործակցող այլ սուբյեկտի կողմից տուն առաքման միջոցով, ապա Պատվերը ստացող անձը հաստատում է ստացումը և ուղեկցող փաստաթղթի վրա նշում`

Եթե Պատվերը ստացվում է «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» սպասարկման կենտրոններում ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա սարքավորման միջոցով պատվերի կոդի սքանավորումը կամ համապատասխան կոդի մուտքագրումը հանդիսանում է հիմք Պատվերը ստացողին հանձնելու համար։      

Իրավաբանական անձանց հասցեագրված Պատվերների հանձնման կարգը կարող է որոշվել իրավաբանական անձանց և Ընկերության միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի համաձայն:

Պատվերները ստացողին (օրինական  ներկայացուցչին)  հանձնելու անհնարինության դեպքում դրանք 30 օր պահպանվում են Ընկերությունում կամ վերջինիս գործընկերոջ մոտ: Ուղարկողը կամ ստացողը գրավոր դիմումով կարող է երկարաձգել Պատվերի պահպանման ժամկետները՝ մինչև երեք ամիս: Դիմում գրող կողմը վճարում է Պատվերի պահպանման համար:      

Պատվերն օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով վերադարձվում է հետադարձ հասցեով`

Այն դեպքում, եթե Պատվերը չի ընդունվում հասցեատիրոջ կողմից 30 օրվա ընթացքում և բացակայում է համապատասխան դիմումը պահպանման ժամկետը երկարացնելու համար, Ընկերությունը իրավունք ունի օտարել Պատվերը, իրեն հարմար գնով, ստացված գումարից պահել իր կողմից կատարված բոլոր ծախսերը, իսկ մնացած գումարը վերադարձնել Հաճախորդին կամ հանձնել նոտարի կամ փաստաբանի դեպոզիտ: Պատվերի Օտարման դեպքում, եթե ամբողջությամբ չի մարվում Ընկերության նկատմամբ Հաճախորդի պարտավորությունը, ապա Հաճախորդը պարտավոր է հատուցել պարտավորության մնացորդը։

Տվյալ երկրի մաքսային սահմանով տեղափոխվող միջազգային Պատվերների մաքսային հսկողությունը և մաքսային ձևակերպումը, ինչպես նաև Ընկերության օպերատորի կողմից միջազգային Պատվերների հանձնումը հասցեատիրոջը (օրինական ներկայացուցչին) իրականացվում է այդ երկրի մաքսային օրենսդրության պահաջներին համապատասխան:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մաքսային հայտարարագրերի համար անկախ նրանց կազմման ձևից, ինչպես նաև Պատվերի մաքսային զննման ժամանակ մաքսային ծառայության կողմից կայացրած որոշումների համար:

 

Փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա հանձնվում է պատվերը

Պատվերը հանձնվում է, եթե առկա է անձը հաստատող փաստաթուղթ: Պատվերները, որոնք հասցեագրված են մինչև 16 տարեկան անձանց, հանձնվում են անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա կամ օրինական ներկայացուցչին՝ համապատասխան փաստաթղթի հիման վրա:

Պատվերը հանձնվում է միայն փաստաթղթերի բնօրինակների կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ պատճենների հիման վրա:

Պատվերի կորստի հատուցման  և նյութական  պատասխանատվության պայմանները սահմանված են Ընկերության գործընկերոջ երկրի օրենսդրությամբ:      

Պատվերը կարող է հանձնվել նաև Հաճախորդի կողմից լիազորված անձին, եթե անձը ունի գրավոր լիազորագիր (այդ թվում Կայքում լրացված) և անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Պատվերը համարվում է պատշաճ հանձնված, եթե «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» սպասարկման կենտրոններում Հաճախորդը կամ այլ անձ ներկայացրել է Պատվերի հասցեատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ և դրա հիման վրա Պատվերը տրվել է Հաճախորդին, Պատվերի հասցեատիրոջը կամ Պատվերի հասցեատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացրած անձին: Ձեր կամ որևէ այլ անձի կողմից

Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելը Մենք դիտարկելու ենք որպես Պատվերը ստանալու պատշաճ լիազորություն:      

Պատվերը համարվում է պատշաճ հանձնված նաև այն դեպքում, եթե Պատվերը ստացվել է «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» սպասարկման կենտրոններում ավտոմատացված համակարգի միջոցով։ Հաճախորդները անվերապահորեն ընդունում են, որ համապատասխան կոդի մուտքագրումը համակարգ նշանակում է, որ այն մուտքագրած անձը հանդիսանում է Պատվերի պատշաճ ստացող սուբյեկտ։ Ընկերությունը որևէ պարագայում չի կարող պատասխանատվություն կրել անհատական բարկոդի՝ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու, փոխանցվելու կամ այլ կերպ օգտագործվելու պարագայում Հաճախորդին հասցված վնասի համար։ Ցանկացած պարագայում Ընկերությունն իրավասու է Հաճախորդից գանձել մատուցված ծառայության գումարը։

 

Փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա վերադարձվում է հաշվին մուտքագրված գումարը

Եթե Ծառայություններից օգտվողները Ընկերության ինտերնետային Կայքում բացել են իրենց հաշիվը և լիցքավորել, ապա մուտքագրված գումարը հետ է վերադարձվում Ծառայություններից օգտվողներին հետևյալ կարգով՝

 

 

Պատասխանատվությունը

Ընկերությունը չի կրում ոչ մի պատասխանատվություն այլ անձանց կողմից Օգտագործողի Հաշվով կատարված գործողությունների համար: Այդ գործողություններով Ընկերությանը կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար պատասխանատվություն է կրում Օգտագործողը:      

Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայությունները ներառում են սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով.

«ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը» իրավունք է վերապահում Պատվերները առաքել իր նախընտրած ճանապարհով, ինչպես նաև իր հայեցողությամբ մերժել Պատվերի կամ Առաքանու տեղափոխման Ծառայության մատուցումը յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին: Ավիաընկերությունների, ծովային և ցամաքային փոխադրողների աշխատանքների կասեցման/դադարեցման՝ անկախ կասեցման/դադարեցման պատճառներից կամ ծառայության մատուցման ինքնարժեքի քսան և ավելի տոկոս փոփոխման կամ բեռի անվտանգ տեղափոխությունն ապահովելու անհնարինության առարկայական և/կամ հիմնավոր մտավախություն  ունենալու կամ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունելու կամ գործադուլ հայտարարելու կամ ցանկացած տեսակի ճգնաժամով պայմանավորված սահմանափակումներ կիրառելու կամ բեռնափոխադրումն իրականացնելու ցանկացած այլ խոչընդոտի ի հայտ գալու դեպքում Ընկերությունն իրավունք է վերապահում փոփոխել ընտրված ճանապարհը կամ տրանսպորտային միջոցը կամ ընտրված ճանապարհը և տրանսպորտային միջոցը (օդային, ջրային, ցամաքային)։ Վերոնշյալ թվարկվածներից մեկի կամ Ընկերությունից անկախ ի հայտ եկած այլ հանգամանքների առկայության դեպքում Ընկերությունը իրավունք ունի կատարել սակագների վերահաշվարկ: Եթե Ձեր Պատվերի չափերը այնպիսին են, որ Ընկերությունը հարկադրված է փոխել փոխադրող ընկերությունը, կամ եթե Պատվերը կարող է վտանգավոր լինել կամ խոչընդոտել այլ Պատվերների տեղափոխությունը, ապա Ընկերությունը իրավունք ունի հրաժարվել Պատվերը տեղափոխելուց կամ կոնկրետ Պատվերի փոխադրման համար սահմանել նոր սակագին։ Նման դեպքերում Ընկերությունն իրավունք ունի պահանջել Ձեզնից վճարել Պատվերի փոխադրման կամ մատուցված Ծառայությունների ողջ արժեքը՝ մինչև Պատվերը արտասահմանյան կամ ՀՀ պահեստից Ձեր նշած հասցե ուղարկելը։

Հաճախորդն ընդունում է, որ իրեն չպատկանող և սեփականատարիոջ կողմից չարտոնված քարտերով կամ վճարման այլ միջոցներով իր կողմից կատարվող գործարքների բացահայտման կամ բանկերի կողմից «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔից» որևէ կերպ հաճախորդի կողմից օգտագործված գումարի հետ գանձման դեպքում «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» իրավունք ունի հաճախորդից պահանջելու տուգանք յուրաքանչյուր Պատվերի համար 20000 ՀՀ դրամ կամ օգտագործված գումարի մինչև 100%-ի չափով, որպես «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔին» պատճառված վնասի հատուցում։

«ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔը» պատասխանատվություն է կրում միայն իր պահեստ հասած և պահեստում ընդունված Պատվերներ փոխադրման համար։ «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կողմից հայտարարված փոխադրման ժամկետները պայմանական են և դրանց խախտման համար Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։

 

 

Բողոքների ներկայացումը, քննարկումը և պատճառված վնասի

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ        

Ծառայությունների մատուցման պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, Հաճախորդներն իրավունք ունեն Ընկերությանը կամ վերջինիս գործընկեր կազմակերպությանը ներկայացնել գրավոր պահանջ (բողոք), այդ թվում` Պատվերի կորստի դեպքում պատճառված իրական վնասը հատուցելու պահանջով:

Ցանկացած պարագայում Հաճախորդը, անկախ հաղորդակցման ձևից (գրավոր պահանջ, հեռախոսազանգ և այլն) և պատճառներից ( դժգոհություն, պատվերի կորուստ, վնաս և այլն) իրավունք չունի գործածել վիրավորական, արժանապատվությունը նսեմացնող բառեր և արտահայտություններ։ Նշված պայմանի խախտման դեպքում Ընկերությունն իրավունք է վերապահում առանց որևիցե նախազգուշացման արգելափակել Հաճախորդի հաշիվը և դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը։ Ընդ որում Հաճախորդի հաշվի արգելափակումը չի ազատում կողմերին միմյանց նկատմամբ չկատարված պարտավորությունների ամբողջական կատարումից։

Ծառայությունների մատուցման պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, Հաճախորդներն իրավունք ունեն Ընկերությանը կամ վերջինիս գործընկեր կազմակերպությանը ներկայացնել գրավոր պահանջ (բողոք), այդ թվում` Պատվերի կորստի դեպքում պատճառված իրական վնասը հատուցելու պահանջով:

Պատվերը չառաքելու, Պատվերի վնասվածքի կամ կորստի հետ կապված գրավոր բողոքը ներկայացվում է Ընկերությանը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում` Պատվերի հանձնման օրվանից կամ հանձնման համար սահմանված ժամկետի ավարտից սկսած: Ընդ որում, ժամկետի հաշվարկման երկու հիմքերի առկայության դեպքում ժամկետի ավարտ է համարվում ավելի ուշ լրացող ժամկետը:

Միջազգային Պատվերի կորստի դեպքում որոնման համար գրավոր պահանջները (բողոքները) ընդունվում և քննարկվում են օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Գրավոր պահանջը (բողոքը) ենթակա է գրանցման` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Գրավոր պահանջը (բողոքը) ներկայացնելիս` ծառայություններից օգտվողը (օրինական ներկայացուցիչը) պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Գրավոր պահանջին (բողոքին) կցվում են Ընկերության կամ գործընկեր կազմակերպության հետ կնքված ծառայության մատուցման պայմանագրի պատճենը և (կամ) անդորրագրի պատճենը և (կամ) Պատվերի ներդրի նկարագրի ցուցակի պատճենը (բացառությամբ այն դեպքերի, եթե Պատվերը կատարվել է օնլայն՝ Ընկերության կայքի միջոցով), ինչպես նաև սուրհանդակային կապի օպերատորի կողմից պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանք հանդիսացող հիմնավորումները, իսկ պատճառված վնասի փոխհատուցման համար գրավոր պահանջ (բողոք) ներկայացվելու դեպքում` նաև պատճառված վնասի չափի մասին տեղեկությունները և մանրամասն հիմնավորված հաշվարկը:

Գրավոր պահանջում (բողոքում) նշվում է`

Ընկերությունն ուսումնասիրում է գրավոր պահանջները (բողոքները) և դրանց գրավոր պատասխանում օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում:

Հաճախորդները գրավոր պահանջի (բողոքի) հետ կապված պատասխանին համաձայն չլինելու դեպքում կարող են դիմել իրենց իրավունքների պաշտպանության օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցների:

Պատճառված վնասի փոխհատուցման դրամական միջոցի վճարումը կատարվում է Ընկերության կողմից` օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Պատվերի կորստի կամ վնասվածքի համար Ընկերության պատասխանատվությունը Ընկերության հայեցողությամբ կարող է սահմանափակվել 20,000 քսան հազար) ՀՀ դրամով բեռի կորստի համար կամ վերանորոգման արժեքով՝ Պատվերի վնասվածքի համար: Պատվերի ապահովագրումը և դրանից բխող ծախսերը իրականացվում են Հաճախորդի կողմից, իր ցանկությամբ և իր հաշվին։ Ընկերությունը ցանկացած պարագայում պատասխանատվություն չի կրում հեշտությամբ վնասվող այնպիսի ապրանքների բեռնափոխադրման կազմակերպման համար (ապակյա, ճենապկյա և այլն ), որոնց փաթեթավորումը՝ անկախ փաթեթավորման տեսակից՝ այն է տուփ, արկղ և այլն, ակնհայտորեն չի վնասվել բեռնափոխադրման կազմակերպման ընթացքում և առկա չէ ակնհայտ պատճառահետևանքային կապ արտաքին վնասվածքի և բեռնախոխադրման միջև։

200․000ՀՀ դրամ և ավել արժողությամբ Պատվերի դեպքում Պատվերի ապահովագրումը Հաճախորդի համար պարտադիր է: Ապահովագրողի ընտրությունը և համապատասխան ծախսերը Հաճախորդ իրականացնում է իր ցանկությամբ և իր հաշվին: 500 դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ և ավել արժողությամբ Պատվերը չապահովագրելու դեպքում Հաճախորդը իրավունք չունի Ընկերությանն որևէ պահանջ ներկայացնել Պատվերի կորստի կամ վնասնվածքի համար։ Տվյալ պարագայում Ընկերության պատասխանատվությունը կարող է վրա  հասնել բացառապես Ընկերության ոչ օրինաչափ վարքագծի, վնասների, վնասների ու ոչ օրինաչափ գործողության միջև պատճառահետևանքային կապի, մեղքի առկայության՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատվելու պարագայում: Նշված դեպքում պատվերի կորստի կամ վնասվածքի հատուցումը իրականացվում է սույն պայմաններով և/կամ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:  

      

Պատճառված վնասի փոխհատուցումը Հաճախորդին վճարելուց հետո Պատվերի հայտնաբերման դեպքում այն հանձնվում է Հաճախորդին, ինչի դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ, մինչև Պատվերը ստանալը հետ վերադարձնել պատճառված վնասի փոխհատուցման գումարը` բացառությամբ Պատվերը ուշացումով առաքելու համար գանձվող գումարի, եթե նման գումար տրվել է: Եթե Հաճախորդը հրաժարվում է փոխհատուցման գումարը վերադարձնել, ապա Պատվերը անցնում է ընկերության սեփականությանը:

Ամեն դեպքում Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր արտասահմանյան պահեստ հասցված Պատվերների ամբողջականության և համապատասխանության համար։

Հաճախորդը պարտավոր է Պատվերը ստանալիս ստուգել դրա ամբողջականությունը։ Պատվերը ստանալուց հետո առաջացած կամ բացահայտված թերությունների համար, որոնք հաճախորդի կողմից չեն նշվել Պատվերը ստանալիս, Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում։

 

Երրորդ անձնանց ապրանքները, կայքերը և գովազդները

Ընկերության Կայքը կարող է պարունակել այլ Կայքերի հղումներ կամ հիպերլինկեր (այսուհետ նաև՝ Այլ Կայքեր), հոդվածներ, լուսանկարներ, նկարներ, ապրանքներ, գրաֆիկ նկարներ, ձայնային և տեսանյութեր, տեղեկություններ, ծրագրեր և այլն, որոնք տեղադրված են կամ պատկանում են երրորդ անձանց (այսուհետ նաև՝ Երրորդ անձանց նյութեր): Ընկերությունը չի ներկայացնում այդ Երրորդ անձանց, չի ստուգել դրանց կողմից տեղադրվող նյութերի ամբողջականությունը, ճշմարտացիությունը, հավաստիությունը և պատասխանատվություն չի կրում Երրորդ անձանց նյութերի և Այլ Կայքերի համար:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մեր Կայքի միջոցով երրորդ անձանց կողմից առաջարկվող և մատուցվող ծառայությունների, ապրանքների և աշխատանքների համար:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր միջոցով կամ օգնությամբ երրորդ անձանց կայքերից գնված ապրանքերի որակի, սարքինության, ամբողջականության, ինչպես նաև այդ ապրանքները Ձեր ակնկալիքներին համապատասխանելու համար։ Հաճախորդն ամբողջովին պատասխանատվություն է կրում նման Պատվերները ստանալու, այն մաքսազերծելու, Երրորդ անձանց հետ բանակցելու, Պատվերը վերադարձնելու և Պատվերի հետ կապված ցանկացած այլ գործողության համար։

 

 

Պայմանագրի դադարում կամ լուծում

Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած պահի լուծել Ընկերության հետ կնքված Պայմանագիրը՝ մինչև լուծումը կատարելով Ընկերության հանդեպ ունեցած բոլոր վճարային պարտականությունները: Հաճախորդի կողմից ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում Պայմանագիրը լուծված համարվել չի կարող:

Պայմանագրի լուծման և «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» էջում գործող հաշիվը փակելու նպատակով Հաճախորդը պետք է info@pam.am էլեկտրոնային հասցեով կամ Ընկերության գրասենյակում ներկայացնի դիմում Պայմանագրի լուծման և հաշվի փակման մասին՝ նշելով հաշվի գրանցման ժամանակ տրամադրած էլեկտրոնային հասցեն։

Պայմանագրի լուծման դիմումի ներկայացնելը հաստատում է, որ Հաճախորդը հրաժարվում է հաշվին առկա բոնուսից և ծանոթ է հաշվին առկա գումարի դրական մնացորդի հետ վերադարձի պայմաններին։

Ընկերությունը իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, եթե Հաճախորդը իր գործողություններով իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ է տարածում Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, իր գործողություններով փորձում է այլ սուբյեկտների մոտ Ընկերության նկատմամբ ձևավորել բացասական կարծիք կամ այլ դեպքերում, երբ Ընկերությունը կգտնի, որ Հաճախորդի գործողությունները վնասում են կամ կարող են վնասել Ընկերության գործարար համբավը: Սույն կետով նախատեսված հիմքերով Պայամանգրի լուծման դեպքում Հաճախորդի բոլոր բունուսները զրոյացվում են:

Եթե Պայմանագրի լուծման պահին Հաճախորդի հաշվին առկա է գումարի դրական մնացորդ, ապա գումարը վերադարձվում է համաձայն Պայմանների 8-րդ գլխի։

Այն դեպքում, եթե Հաճախորդը Պայմանագրի լուծման պահից 90 (իննսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում չի ներկայացնում Պայմանների 8-րդ գլխով նախատեսված վճարման փաստը հավաստող անդորրագիրը (օրինակ՝ ՀԴՄ), ապա հաշվին առկա մնացորդը անցնում է Ընկերության սեփականությանը։

Հայաստանի Հանրապետություն առաքվող Պատվերների համար, որոշ դեպքերում Պատվերների կամ փոխադրման գները կարող են նշվել ԱՄՆ դոլարով կամ այլ արտարժութով, սակայն վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով։

Հաճախորդը պատասխաատվություն է կրում «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» իր հաշվին մուտքագրված գումարների ծագման օրինականության համար։ Այն դեպքում, եթե երրորդ անձանց կողմից «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔին» կամ այլ կազմակերպության պահանջ է ներկայացվում մուտքագրված գումարների օրինականության կապակցությամբ կամ կատարվում է գումարի հարկադրական վերադարձ, Հաճախորդը պարտավոր է հատուցել «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» կրած վնասները՝ հետգանձված գումարների չափով։ Մինչև վնասների հատուցումը «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն»  իրավունք ունի պահել և Ձեզ չհանձնել Ձեր Պատվերները։

Հաճախորդն ընդունում է, որ Ծառայությունների մատուցման ընթացքում կարող է ծագել լրացուցիչ ծառայություններ մատուցման անհրաժեշտություն։ Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել լրացուցիչ Ծառայության մատուցման համար ծագած լրացուցիչ վճարը, որը սահմանվում է Ընկերության կողմից։

Հաճախորդը պարտավորվում է մինչև Պատվերի ստանալը կամ առաքելը ամբողջությամբ վճարել Ծառայությունների մատուցման վճարը։ Մինչև Պատվերի ստանալը կամ առաքելը Դուք պարտավոր եք զրոյացնել և մարել «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» հանդեպ ունեցած բոլոր պարտավորությունները՝ կապված կոնկրետ այդ կամ ցանկացած այլ Պատվերների հետ։ «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔն» իրավունք ունի պահել Պատվերը` ի ապահովումն իրեն հասանելիք վճարների, այդ թվում նաև այլ Ծառայությունների հետ կապված վճարների։ Հաճախորդը հասկանում և ընդունում է, որ իր հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելուց հետո, նշված դրամական միջոցները մուտքագրվելու օրվանից 5 (հինգ) տարվա ընթացքում դրանք չօգտագործելու դեպքում, այն դուրս է գրվելու Հաճախորդի հաշվից։   

   

 

Պատվերի հանձնման կարգը

Պատվերը տեղ է հասցվում ուղեկցող փաստաթղթի վրա նշված հասցեով և հանձնվում է Պատվերը ստացողին կամ նրա կողմից լիազորված անձին: Եթե Պատվերը հանձնվում է ստացողին «ՊԱՄ ԸՆՏԱՆԻՔի» աշխատակցի կամ Ընկերության հետ համագործակցող այլ սուբյեկտի կողմից տուն առաքման միջոցով, ապա Պատվերը ստացող անձը հաստատում է ստացումը և ուղեկցող փաստաթղթի վրա նշում`

Իրավաբանական անձանց հասցեագրված Պատվերների հանձնման կարգը կարող է որոշվել իրավաբանական անձանց և Ընկերության միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի համաձայն:

Պատվերները ստացողին (օրինական  ներկայացուցչին)  հանձնելու անհնարինության դեպքում դրանք 30 օր պահպանվում են Ընկերությունում կամ վերջինիս գործընկերոջ մոտ: Ուղարկողը կամ ստացողը գրավոր դիմումով կարող է երկարաձգել Պատվերի պահպանման ժամկետները՝ մինչև երեք ամիս: Դիմում գրող կողմը վճարում է Պատվերի պահպանման համար:      

Պատվերն օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով վերադարձվում է հետադարձ հասցեով`

Այն դեպքում, եթե Պատվերը չի ընդունվում հասցեատիրոջ կողմից 30 օրվա ընթացքում և բացակայում է համապատասխան դիմումը պահպանման ժամկետը երկարացնելու համար, Ընկերությունը իրավունք ունի օտարել Պատվերը, իրեն հարմար գնով, ստացված գումարից պահել իր կողմից կատարված բոլոր ծախսերը, իսկ մնացած գումարը վերադարձնել Հաճախորդին կամ հանձնել նոտարի կամ փաստաբանի դեպոզիտ: Պատվերի Օտարման դեպքում, եթե ամբողջությամբ չի մարվում Ընկերության նկատմամբ Հաճախորդի պարտավորությունը, ապա Հաճախորդը պարտավոր է հատուցել պարտավորության մնացորդը։

Տվյալ երկրի մաքսային սահմանով տեղափոխվող միջազգային Պատվերների մաքսային հսկողությունը և մաքսային ձևակերպումը, ինչպես նաև Ընկերության օպերատորի կողմից միջազգային Պատվերների հանձնումը հասցեատիրոջը (օրինական ներկայացուցչին) իրականացվում է այդ երկրի մաքսային օրենսդրության պահաջներին համապատասխան:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մաքսային հայտարարագրերի համար անկախ նրանց կազմման ձևից, ինչպես նաև Պատվերի մաքսային զննման ժամանակ մաքսային ծառայության կողմից կայացրած որոշումների համար: